click to enable zoom
loading...
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next
Advanced Search
Your search results

Privacybeleid

PRIVACY

De categorieën persoonlijke gegevens die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens gebruiken, worden aangegeven in de privacyverklaring voor het specifieke systeem of de applicatie die u gebruikt. Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op de specifieke privacykennisgevingen voor alle gebieden die niet onder de specifieke privacyverklaring vallen.

In het algemeen kunnen we uw naam en contactgegevens, correspondentie met ons, nieuwsbriefvoorkeuren, details over het lezen van nieuwsbrieven, technische details over het gebruik van websites of tools (zoals IP-adressen) en functionele details over het gebruik van deze websites en tools gebruiken. .

Enkele voorbeelden van de doeleinden waarvoor we persoonlijke gegevens gebruiken zijn:

 • om overeenkomsten te sluiten en uit te voeren;
 • om het gebruik van onze tools en applicaties mogelijk te maken;
 • voor de afwikkeling van transacties en financiële zaken;
 • voor contract- en relatiebeheer;
 • voor communicatie;
 • voor de uitvoering van bedrijfsprocessen, intern beheer en rapportage;
 • om redenen van gezondheid, veiligheid, beveiliging en integriteit, waaronder transparantie van de toeleveringsketen, voedselveiligheid en sociale naleving;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

We delen uw persoonlijke gegevens met de volgende partijen:

Derden die namens ons handelen (verwerkers). In dergelijke gevallen mogen deze derden uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden en alleen in overeenstemming met onze instructies.

Medewerkers in afdelingen die zich bezighouden met de service (s) die worden vermeld in de privacyverklaring voor het specifieke systeem of de applicatie die u gebruikt, hebben mogelijk toegang tot uw persoonlijke gegevens, maar alleen als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taak. In een dergelijk geval wordt toegang alleen verleend indien nodig voor de doeleinden die worden beschreven in de privacyverklaring voor het specifieke systeem of de toepassing die u gebruikt en alleen als de medewerker gebonden is door een geheimhoudingsplicht.

Derden die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens, onafhankelijk van 2ndhome4u.eu. Voorbeelden van dit soort partijen zijn externe onafhankelijke auditors, accountants, advocaten of belastingadviseurs. In een dergelijk geval worden uw persoonlijke gegevens beschermd in overeenstemming met het gegevensbeschermingsbeleid van die partij.

Indien vereist door de wet of een gerechtelijk bevel, bijvoorbeeld bij wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens voor een beperkte tijd en we zullen deze informatie verwijderen of anonimiseren nadat deze niet langer nodig is voor de doeleinden van de verwerking.

 

Hoe beveiligen wij uw persoonlijke gegevens?

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige verwerking door ervoor te zorgen dat:

 • uw persoonlijke gegevens zijn beschermd tegen ongeautoriseerde toegang of wijziging;
 • de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens is gewaarborgd;
 • de beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens blijft behouden;
 • leveranciers hebben instructies ontvangen over hoe uw persoonlijke gegevens te beschermen;
 • personeel is getraind om uw persoonlijke gegevens op een veilige manier te behandelen; en
 • werkelijke of vermoede datalekken worden gerapporteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving

 

Waar verwerken wij uw persoonsgegevens?

2ndhome4u bevindt zich in Nederland. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk EU-land waar we dienstverleners inschakelen.

Uw persoonlijke gegevens blijven binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”).

 

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

U kunt vragen om toegang tot, rectificatie, verwijdering of beperking van persoonlijke gegevens die u eerder aan ons hebt verstrekt. U kunt ook bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens of, wanneer we persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, uw toestemming intrekken. Bovendien kunt u vragen om een elektronische kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen voor verzending naar een ander bedrijf (gegevensportabiliteit). We leggen elk van deze verzoeken hieronder uit. Stuur in elk geval een e-mail naar info op 2ndhome4u.eu als u een van uw rechten wilt uitoefenen. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Toegang

U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren en om meer informatie te krijgen over welke gegevens we verzamelen en met welk doel we deze gebruiken.

 

Rectificatie

We nemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de informatie die we over u bewaren juist en volledig is. Als u echter niet gelooft dat dit het geval is, kunt u ons vragen om het bij te werken of te wijzigen.

 

Uitwissen

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer de persoonlijke gegevens die we hebben verzameld niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel of wanneer u uw toestemming intrekt. Dit moet echter worden afgewogen tegen andere factoren. We kunnen bijvoorbeeld niet aan uw verzoek voldoen vanwege bepaalde wettelijke of regelgevende verplichtingen.

 

Beperking van verwerking

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om ons te vragen om tijdelijk te stoppen met het gebruik van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld als u denkt dat de persoonlijke gegevens die we over u hebben, onjuist kunnen zijn of als u denkt dat we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben.

 

Gegevensportabiliteit

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om te vragen dat wij persoonlijke gegevens die u aan ons, aan u of aan een derde naar keuze hebt verstrekt, overdragen.

 

Bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, om redenen die specifiek zijn voor uw situatie en waarbij de verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen. Tenzij we een dwingende legitieme reden voor de verwerking hebben, zullen we de persoonlijke gegevens niet langer op die basis verwerken wanneer u een bezwaar indient. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk bepaalde services of voordelen niet kunnen bieden als we niet in staat zijn om de benodigde persoonlijke gegevens voor dat doel te verwerken.

 

Toestemming intrekken

We kunnen om uw toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens in specifieke gevallen te verwerken. Wanneer we dit doen, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

 

Wat als u andere vragen heeft?

Als u contact met ons wilt opnemen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, stuur dan een e-mail naar info op 2ndhome4u.eu. Als alternatief hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit voor uw land of regio, of wanneer een vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming optreedt.

 

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

 • Advanced Search

  0 to 1,500,000

  More Search Options
 • Mortgage Calculator

Compare Listings